Διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που απαιτούνται και τις νόμιμες άδειες.        

   Οι υπηρεσίες μας παρέχονται κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας και ασφάλειας προς τους πελάτες και τους εργαζομένους μας καθώς και με απόλυτα φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον.

   Η εταιρεία εγγυάται για το επίπεδο των υπηρεσιών της έχοντας λάβει πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα:

 

 

Η εταιρεία έχει λάβει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα:

 

iso